Hart voor de aarde, Hart voor jezelf.

Leidraad voor natuurlijk leven

9789491363535 HARTZen leraar Brigitte van Baren en soefi kenner Johannes Witteveen Franciscus geven in dit boek een diepgaand commentaar op de spirituele rijkdom van het Handvest van de Aarde. Brigitte laat zich hierbij ook inspireren door de mysticus Franciscus van Assisi.

Het Handvest van de Aarde samengevat

Het Handvest van de Aarde wijst op onze verantwoordelijkheid voor de Aarde als ons tehuis en unieke levensgemeenschap. “Laat onze tijd de geschiedenis ingaan als een tijdperk van een omslag naar een nieuwe eerbied voor het leven, de vastbeslotenheid duurzaamheid te realiseren, een intensivering van de strijd voor rechtvaardigheid en vrede en de vreugdevolle viering van het leven

Het laat zien hoe het welzijn van de mensheid afhankelijk is van het in stand houden van een gezonde biosfeer met al haar ecologische systemen, met haar rijke verscheidenheid van planten en dieren, met haar vruchtbare grond, onvervuild water en schone lucht. Onze consumptie- en productiepatronen leiden tot vernietiging van het milieu en uitputting van deze hulpbronnen. Daardoor raken ook gemeenschappen verzwakt en verdiept de kloof tussen arm en rijk met als gevolg onrechtvaardigheid, armoede, onkundigheid en gewelddadige conflicten. Het blijkt dat ecologische, economische, politieke, sociale en spirituele belangen met elkaar samenhangen. Eerbied en dankbaarheid voor het mysterie van ons bestaan wordt versterkt als we onze solidariteit en verwantschap met het leven versterken.

Deze visie wordt in het Handvest concreet op vier punten met richtlijnen uitgewerkt

In de eerste plaats gaat het om met compassie en liefde alle levensvormen te respecteren en verzorgen. Daarnaast wordt op de noodzaak gewezen van democratische samenlevingen die rechtvaardig zijn, duurzaam en vreedzaam voor iedereen. Het is ook van belang de rijke schatten en schoonheid van de aarde veilig te stellen.

Op de tweede plaats wordt gewezen op noodzaak van de ecologische integriteit. Het gaat om het beschermen en herstel van de ongeschonden staat van de ecologische systemen op aarde. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de biologische diversiteit en natuurlijke processen die het leven in stand houden.

Op de derde plaats zijn sociale en economische rechtvaardigheid van groot belang om een einde maken aan de armoede. Dat is een ethische, sociale en milieuverplichting. Gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen is eveneens een eerste vereiste voor een duurzame ontwikkeling naast zorg voor universele toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en economische kansen, zonder enige discriminatie. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de rechten van inheemse volkeren en minderheden.

Download PDF
E-Boek versies van : Hart voor de aarde, Hart voor jezelf.

Pagina's: 1 2 3 4

Gerelateerde berichten

We zien graag uw reactie